Aviso legal

A finalidade do presente Aviso Legal é regular os principios de acceso e as condicións xerais de uso da web http://www.asthordecoracion.com/ así como establecer a política en materia de protección de datos de carácter persoal (Política de Privacidade).

1.- INFORMACIÓN XERAL DO TITULAR DO SITIO WEB

En cumprimento co deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, fanse constar as seguintes circunstancias:

A empresa titular desta website (en diante, o Sitio Web) é o Ente Privado Marta Sánchez Carro (en diante, Asthor Decoración), entidade cuxo domicilio social atópase sito en Santiago de Compostela (15701), Rúa República Do Salvador 30 Baixo (A Coruña) e cuxo NIF é ...

O teléfono de contacto é o (34) 981 59 33 24.

2.- ACCESO E CONDICIÓNS DE USO DO SITIO WEB

O acceso, a navegación e o uso do Sitio Web son libres e gratuitos, sempre que o Usuario cumpra cos términos do presente Aviso Legal, a lexislación vigente, os bos costumes e os comportamentos usualmente aceptados no ámbito de Internet. Mediante o acceso e uso de http://www.asthordecoracion.com/ o Usuario declara expresamente que leu, entende e acepta sen reservas o Aviso Legal, así como a política de protección de datos de carácter persoal incluída no mesmo. En consecuencia, o Usuario asume a responsabilidade do uso do Sitio Web de conformidad co disposto no presente Aviso Legal. No caso de que o Usuario non acepte os términos e condicións de uso descritos a continuación absterase de utilizar o Sitio Web.

A visita ao Sitio Web non implica necesariamente que o Usuario deba facilitar datos de carácter persoal. Non obstante, si nalgún caso o Usuario aportase datos persoais, devanditos datos pasarán a formar parte dun fichero automatizado propiedade de Asthor Decoración e serán tratados de forma confidencial de conformidad co disposto no apartado 4 relativo á Política de Privacidad do Sitio Web.

3.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

En cumprimento da Lei Orgánica 15/99, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, indicámoslle que os datos persoais que Ud. facilítanos de forma voluntaria, por calquera dos nosos medios de recolleita de información, van ser incorporados a ficheros automatizados de tratamento de datos de carácter persoal debidamente inscritos na Axencia Española de Protección de Datos.

Devanditos ficheros teñen como a súa única finalidade a xestión profesional por parte de Asthor Decoración, quen é titular dos mesmos. Os datos contidos neles serán tratados de forma confidencial. Asthor Decoración cumpre íntegramente coa lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, e cos compromisos de confidencialidade propios da súa actividade.

Asthor Decoración adoptou as medidas técnicas necesarias para manter o nivel de seguridade requirido, segundo a natureza dos datos persoais tratados e as circunstancias do tratamento, co obxecto de evitar, na medida do posible e sempre segundo o estado da técnica, a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

Para a realización da xestión antes mencionada pode ser necesario que se cedan os datos a encargados de tratamento, empresas colaboradoras e administracións públicas.

Infórmase da posibilidade de enviarlle información sobre actividades e servizos de interese aos que vostede presta o seu consentimento, e que, por calquera medio, puidesen levar a cabo entes colaboradores do titular do fichero e o propio titular do fichero.

Esta autorización faise efectiva de forma retroactiva a calquera tratamento de datos feitos xa por parte do titular do fichero, a condición de que a finalidade fose a anteriormente indicada. Tamén se fai efectiva para calquera outro tratamento necesario para a prestación de servizos de recente ou nova contratación.
Para que a información que conteñen os nosos ficheros estea sempre actualizada e non conteña erros pedimos aos nosos clientes e usuarios que nos comuniquen, o máis axiña posible, as modificacións e rectificaciones dos seus datos de carácter persoal.
Para ejercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os datos, deberase remitir escrito identificado coa referencia ?Protección de Datos? a: Asthor Decoración, Rúa República Do Salvador 30 Baixo, 15701 Santiago de Compostela (A Coruña).

4.- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADE POLO FUNCIONAMENTO DO SITIO WEB

Asthor Decoración non garante a total actualización, exactitude e/ou disponibilidad en todo momento dos Contidos do Sitio Web, aínda que manifesta que adoptou todas as medidas necesarias, dentro das súas posibilidades e do estado actual da tecnoloxía, para garantir o funcionamento continuado do Sitio Web e evitar a existencia e transmisión de virus e demais compoñentes daniños para os Usuarios.
O servizo prestado a través do Sitio Web podería ser interrompido por circunstancias de diversa índole. En tal caso, Asthor Decoración non se responsabilizará en ningún caso dos prexuízos que a interrupción produza nos Usuarios ou os seus equipos.

5.- EMPREGO DE COOKIES

Asthor Decoración poderá utilizar cookies para personalizar e facilitar ao máximo a navegación do Usuario polos seus websites. As cookies asócianse únicamente a un Usuario anónimo e o seu ordenador e non proporcionan referencias que permitan deducir datos persoais do Usuario. O Usuario poderá configurar o seu navegador para que notifique e rexeite a instalación das cookies enviadas por Asthor Decoración, sen que iso prexudique a posibilidade do Usuario de acceder aos Contidos.

6.- COMUNICACIÓNS COMERCIAIS VIA CORREO ELECTRÓNICO

As únicas comunicacións comerciais que se realicen por correo electrónico serán aquelas que sexan consentidas ou autorizadas expresamente polos destinatarios de conformidad coa Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, salvo o disposto polo artigo 21.2 da Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico na redacción dada pola Disposición Final Primeira da nova Lei Xeral de Telecomunicaciones, é dicir cando exista unha relación contractual previa.

7.- PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Respecto dos contidos (informacións, textos, gráficos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, deseños, etc.), prohíbese:

1. A súa reprodución, distribución ou modificación, a menos que se conte coa autorización dos seus lexítimos titulares ou resulte legalmente permitido.

2. Calquera vulneración dos dereitos de propietario do website ou dos seus lexítimos titulares sobre os mesmos.

3. A súa utilización para todo tipo de fins comerciais ou publicitarios, distintos dos estrictamente permitidos.

4. Calquera intento de obter os contidos do sitio Web por calquera medio distinto dos que se poñan a disposición dos usuarios así como dos que habitualmente empréguense na rede, sempre que non causen prexuízo algún ao sitio Web.

Aos efectos de preservar os posibles dereitos de propiedade intelectual, no caso de que calquera usuario ou un terceiro considere que se produciu unha violación dos seus lexítimos dereitos pola introdución dun determinado contido no Web, deberá notificar dita circunstancia Asthor Decoración indicando:

1. Datos persoais do interesado titular dos dereitos presuntamente infringidos. Si a reclamación preséntaa un terceiro distinto do interesado, deberá indicar a representación coa que actúa.

2. Indicación dos contidos protexidos polos dereitos de propiedade intelectual e a súa ubicación no Web.

3. Acreditación dos citados dereitos de propiedade intelectual.

4. Declaración expresa na que o interesado responsabilízase da veracidad das informacións facilitadas na notificación.

A legitimidad dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial correspondentes aos contidos aportados por terceiros é da exclusiva responsabilidade dos mesmos.

O establecemento de calquera "hiperenlace" entre unha páxina web e calquera das páxinas web do website estará sometido ás seguintes condicións:

1. Non se permite a reprodución nin total nin parcial de ningún dos servizos nin contidos do website.

2. A páxina web na que se estableza o hiperenlace non conterá ningunha marca, nome comercial, rótulo de establecemento, denominación, logotipo, eslogan ou outros signos distintivos pertencentes ao website.

3. Baixo ningunha circunstancia, o propietario do website será responsable dos contidos ou servizos postos a disposición do público na páxina web desde a que se realice o "hiperenlace" nin das informacións e manifestacións incluídas nas mesmas.

Compartir: